Aby wziąć udział wystarczy:

 • w przypadku udziału w zabawie na FB polubić fanpage „TPIPolska” na FB oraz w komentarzu pod postem konkursowym napisać hasło reklamujące markę GeoSLAM.

Post konkursowy będzie udostępniony na tablicy FB/ TPIPolska w dniu 21.02.2022. Odpowiedzi należy umieszczać do północy 28.02.2022 r.

Z puli wszystkich odpowiedzi Jury wybierze 2 najciekawsze hasła i nagrodzi kurtkami GeoSLAM oraz gadżetami TPI.

REGULAMIN

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu Wymyśl hasło – wygraj kurtkę – zwanego dalej „Konkursem” jest firma TPI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bartyckiej 22, 00-716 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000173850, NIP: 527-02-05-140, REGON: 008415083 (zwana dalej: „Organizatorem”).

Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z profilu na portalu facebook.com.

Post konkursowy i odpowiedzi uczestników będą prezentowane na łamach portalu społecznościowego Facebook.com

(dalej „Serwis” na stronie „TPIPolska” znajdującej się pod linkiem:

https://www.facebook.com/tpipolska

Konkurs rozpocznie się 21.02.2022 o godzinie 12:00, a zakończy 28.02.2021 o godzinie 23:59.

Portal facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.

 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletni konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia oraz spełnił wszystkie warunki w nim określone.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

Udział w konkursie może wziąć każda osoba lubiąca fanpage firmy TPI, która w komentarzu pod postem napisze hasło reklamujące markę GeoSLAM

Post konkursowy będzie udostępniony na tablicy FB/ TPIPolska w dniu 21.02.2022. Odpowiedzi należy umieszczać do północy 28.02.2022 r.

 • 3. ZASADY KONKURSU

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest opublikowanie komentarza pod postem konkursowym z hasłem reklamującym markę GeoSLAM.

 • w przypadku udziału w zabawie na FB polubić fanpage „TPIPolska” na FB oraz w komentarzu pod postem konkursowym umieścić hasło reklamujące markę GeoSLAM.

Odpowiedzi konkursowe mogą dodawać tylko osoby będące fanami profilu firmy TPIPolska w Serwisie Facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/tpipolska

Poprzez fana profilu rozumie się osobę, która kliknęła „lubię to”/ obserwuje profil firmy TPI.

Z komentarzy udostępnionych pod postem konkursowym niezależne Jury wybierze najciekawsze hasła reklamowe. Nagrody rzeczowe otrzymają 2 osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do moderacji zgłoszeń dokonanych przez Uczestników Konkursu, dyskwalifikując odpowiedzi zawierające słowa, gesty, przedmioty powszechnie uznawane za obraźliwe, wulgarne lub sprzeczne z prawem.

Ogłoszenie listy Zwycięzców nastąpi 02.03.2022 r.

Nazwiska Zwycięzców zostaną podane na profilu TPIPolska w formie postu/komentarza pod wpisem konkursowym i/lub grafiki z wynikami konkursowymi.

 • 4 PRAWA AUTORSKIE
 1. Poprzez zgłoszenie Odpowiedzi do Konkursu Uczestnik tym samym oświadcza, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych do zgłoszonej Odpowiedzi oraz że Odpowiedzi te nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 2. Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega, że w momencie wydania Laureatowi nagrody nabywa (bez odrębnego wynagrodzenia) autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi Laureata nagrodzonego w Konkursie, w całości oraz do poszczególnych części Odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na wszelkich znanych w dniu rozpoczęcia Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych:
 3. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi -wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 4. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 5. c) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt. b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w tak i sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 6. d) wprowadzenie do pamięci komputera, wykorzystanie Odpowiedzi w Internecie;
 7. e) rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy;
 8. f) prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Odpowiedzi.
 9. Z chwilą, o której mowa w § 4 ust. 2 :
 10. a) Laureat przenosi na Organizatora również prawa zależne (tj. prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych) do Odpowiedzi, w szczególności tworzenia opracowań. Laureat upoważnia również Organizatora do decydowania o sposobie i formie wykorzystania i rozporządzania Odpowiedzią;
 11. b) Laureat zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do Odpowiedzi oraz upoważnia Organizatora do nieograniczonego czasowo oraz terytorialnie niezakłóconego wykorzystywania Odpowiedzi w sposób anonimowy, decydowania o pierwszym udostępnieniu Odpowiedzi publiczności oraz ingerowania w integralność Odpowiedzi.
 12. Organizatorowi przysługuje prawo wykorzystania nagrodzonej Odpowiedzi konkursowych Laureata we wszelkiej działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych.
 • 5. NAGRODY
 1. Nagrody w konkursie: kurtki GeoSLAM i gadżety TPI
 2. Fundatorem nagród jest firma TPI Sp. z o.o.
 3. W celu przekazania przez Organizatora Nagrody, Zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej dane niezbędne do wysyłki Nagrody (imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail, telefon kontaktowy).
 4. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pełnych danych kontaktowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
 6. a) podania danych adresowych po upływie 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników,
 7. b) podania błędnych lub niepełnych danych adresowych do przekazania Nagrody,
 8. c) nie poinformowania należycie Organizatora o zmianie danych adresowych Uczestnika, co uniemożliwiło doręczenie Nagrody.
 9. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku udokumentowanego naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku braku możliwości doręczenia Nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody, wyłoniony zostanie kolejny Zwycięzca Konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w§ 3 ust. 6.
 11. Organizator ponosi koszty przesyłki Nagród przyznanych w Konkursie. Dostarczenie Nagrody jest możliwe tylko na terenie Polski.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród lub nieprzyznania nagród w przypadku nie otrzymania satysfakcjonującej liczby zgłoszeń lub poziom zgłoszonych haseł nie będzie zadowalający.
 • 6. REKLAMACJE

Uwagi do Konkursu mogą być reklamowane przez Uczestnika w terminie do 7 dni od zaistnienia uchybienia. Użytkownik powinien przesłać reklamację w prywatnej wiadomości na profilu TPIPolska na portalu facebook.com

lub na adres pocztowy Organizatora Konkursu, umieszczając dopisek: „REKLAMACJA KONKURSU”. Użytkownik jest zobowiązany do podania w reklamacji:

 1. a) wyraźnego oznaczenia Uczestnika, pozwalającego na jego identyfikację,
 2. b) wyraźnego określenia przedmiotu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia błędnych lub niepełnych danych adresowych do przekazania Nagrody,
 3. c) dokładnej daty zdarzenia (dzień-miesiąc-rok).
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach strony konkursowej którą jest strona ze zdjęciem konkursowym.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne.
 6. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).

Nagrody rzeczowe w konkursie nie przekraczają kwoty 760 złotych każda.

Administratorem danych osobowych w konkursie jest TPI Sp. Z o.o.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Zapraszamy również na tpi.com.pl